Firma byla založena v r. 1960 za prvotním účelem zajistit jednak prevenci před nebezpečím výronů plynů a průvalů vod do důlních děl, jednak degazaci budoucích důlních polí na černouhelných hlubinných dolech ostravsko-karvinského revíru (OKR).  Postupně byly rozšiřovány aktivity zaměřené na poskytování komplexních inženýrských, vrtných a laboratorních služeb pro doly v OKR se zaměřením na prevenci před nebezpečnými jevy v horninovém masivu při dobývání uhlí. V 90. letech v souvislosti s útlumem těžby uhlí v OKR došlo k rozvoji nových aktivit zaměřených na zahlazování následků hornické činnosti na povrchu. Jednalo se zejména o sanaci starých důlních děl a výstupů důlních plynů na povrch. Firma převzala centrální plynovod pro distribuci a prodej důlního plynu z dolů OKR a získala licence pro plynárenské činnosti. Byla zahájena těžba důlního plynu také z uzavřených dolů v OKR. Po r. 2000 je dále rozvíjen trend v rozšiřování služeb poskytovaných mimo doly v OKR. Laboratoře provádějí analýzy všech složek životního prostředí. Byla pořízena speciální vrtná technika a technologie pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla. V r. 2005 byla spuštěna kogenerační jednotka pro výrobu el. energie a tepla z důlního plynu. Do února roku 2008 byla firma součástí holdingu OKD, a.s.. V dnešní době je firma součástí nadnárodní společností Green Gas International B.V. a na tomto základě byl změněn název společnosti na Green Gas DPB, a.s..


« z 2 »