Objevení uhelných slojí v Karviné se datuje okolo roku 1776. Hornické práce začaly v Doubravě v roce 1822. Jáma Eleonora vznikla v roce 1854 a jáma Bettina v roce 1855. V roce 1856 bylo zahájeno hloubení jámy Jindřich a hloubení jámy Františka, o 3 roky později je zakládán Důl Karel. V roce 1860 vzniká Důl Jan a konečně v roce 1870 Hlubina. V roce 1951 došlo ke sloučení dolů Jan-Karel, Františka, Jindřich, Hlubina v jediný podnik Důl Čs. armáda. K 1. 7. 1995 byly sloučeny Důl ČSA a Důl Doubrava v jeden celek pod názvem Důl ČSA.  Obci Doubrava hornictví přineslo rozvoj, ale na druhou stranu způsobilo, že v poddolovaných oblastech život zanikl a lidé se stěhovali pryč. Život Doubravy se přesouvá do oblasti, kde již hornické vlivy doznívají a kde ve spolupráci s Dolem ČSA vznikly nové lokality pro další rozvoj a zachování životaschopnosti obce.Areál závodu Doubrava se rozloučí s dalším typickým atributem zdejší hornické činností – v pátek 2. listopadu ve 13 hodin totiž specialisté odstřelí těžní věž jámy Doubrava II. Její sestra Doubrava I (Bettina) byla zlikvidována již před rokem, 23. října 2006. Ani tento odstřel však neznamená konec těžby doubravského uhlí. V ohradníku jam (tzn. v dosud netěženém blízkém okolí jam) je zhruba 7,5 miliónů tun uhlí. Tyto zásoby se budou díky podzemnímu propojení s Dolem ČSA těžit ještě asi deset let.  Důl Doubrava se řadí mezi nejstarší šachty na území Orlovska. Od roku 1868 do roku 2006 zde bylo vytěženo téměř 112 miliónů tun uhlí. Pro představu: toto uhlí naložené ve 2 034 254 vagónech by vytvořilo vlak o délce 27 462 km! Důl Doubrava byl vždy nositelem inovací a zdrojem technického pokroku. V dobách, kdy se v okolních jámách dobývalo uhlí převážně ručně, se zde již používala vodní čerpadla, parní těžní stroje a další technické vymoženosti.  Jáma Doubrava II byla jámou úvodní – tzn. do dolu byly touto jámou přiváděny úvodní, čerstvé větry. Jáma sloužila pro dopravu osob a materiálu, její průměr byl 7,5 m, hloubka 958 m. Byla zde provozována 2 těžní zařízení, která umožňovala pohyb čtyřetážových klecí s nákladem až 12 tun rychlostí 16, resp. 12 metrů za sekundu.  Jáma Doubrava II byla v nezměněné podobě provozována do října roku 2006, kdy bylo zastaveno jedno těžní zařízení jámy, aby bylo možno namontovat zařízení staveniště potřebné pro její likvidaci. Provoz druhého těžního zařízení byl ukončen letos v lednu. Vlastní likvidace jámy začala v dubnu zásypem – nejprve zpevněným, následně nezpevněným materiálem. Koncem srpna byla 1,4 m pod povrchem ukončena ohlubňová zátka z betonu.  Těžní věž Doubrava II je ocelová svařovaná (odborná terminologie ji nazývá věží příhradovou kozlíkovou), 49 metrů vysoká, váží kolem 300 tun. Odstřel zajišťuje specializovaná firma ELEX – k odstřelu bude použito kolem 10 kg trhaviny Semtex a Danubit.  Postupná likvidace povrchového areálu Dolu Doubrava byla zahájena v roce 2004. Do konce roku 2007 se předpokládá ukončení demolice jámové budovy, těžní věže a zřízení jámového poklopu.