Veleslavný císařsko-královský úřad Vaše Excellence

Pokládám za svou povinnost oznámit Vaši Excelenci a veleslavnému c. k. úřadu, že jistý bývalý mlynář z Klímkovic, jménem Jan Augustin, sdělil, že ví o mnohých na povrch vycházejících rudných žilách a kamenném uhlí, a kdyby prý byl s ním někdo vyslán, že by taková místa velmi ochotně ukázal. Z toho důvodu jsem k němu poslal jednoho svého havíře, aby se podíval na některé z těchto druhů rudných žil, a aby bylo možno učinit další závěry.

A když se pak tento havíř vrátil a přinesl pěkné ukázky hornin, zejména ze Staré Vsi, Polské Ostravy, Vřesiny, byl učiněn závěr, že podle přiloženého zkušebního záznamu pod písmenem H čís. 1 a 2 bylo v ohni vytaveno asi 1 a % lotu *}, čís. 3 dva kventlíky **} a čís. 4 jeden kventlík stříbra, především však přinesl krásné úlomky kamenného uhlí, vyskytujícího se u Polské Ostravy.

Kdysi prý se také doslechli pastýři od Olbranic nedaleko Klímkovic, že prý jsou tam dvě díry přikryté velkými označenými kameny a v nich že byl nalezen velký zlatý poklad. Odtud prý asi před 80 lety jistý hrnčíř odnášíval dokonce hrsti zlata, od těch dob však prý tam různí lidé viděli, jak tam často vyšlehují ohně, nebo lépe řečeno, blýskání. Z toho lze soudit, že před (dávnými) časy byla na tom místě založena štola, která narazila na bohatou zlatou žílu a aby se to za zhoubných švédských válek nemohlo (jejich) přátelům prozradit, bylo to místo přikryto a označeno velkými kameny.

Z toho důvodů, abych mohl prozkoumat jak tuto tak i onu krajinu u Staré Vsi, Polské Ostravy a Vřesiny a získat odtud více vědomostí, odebral jsem se tam s povolením vysoce urozené Milosti barona z Locellů, titl. etc. Zatím však napadlo v tom místě mnoho sněhu a počasí bylo drsné, takže jsem nemohl dělat nic jiného, než si, pokud to bylo možno, prohlédnout krajinu u Olbranic a zjistit, že poloha pohoří je pěkná a také krajina, o níž si lidé myslí, že jsou tam ty dvě díry zakryté těmi kameny, vypadá, jako by tam měla být založena velká štola, tím spíše, že až ke 12 sáhů dlouhému vchodu vede množství opracovaného kamene, z jehož průzkumu podle zkušebního záznamu pod písm. H čís. 5 vyšel pak obsah 3 kventlíků stříbra, avšak odstranit to kamení a rozstřílet spáry prachem by vyžadovalo 3 až 4 dni. Za této drsné zimy nelze však ani zde ani na shora uvedených místech u Staré Vsi, Polské Ostravy a Vřesiny podniknout žádný průzkum bez vynaložení značných nákladů.

Z toho důvodu, aby potřebná vydání nebyla vynaložena zbytečně, je rozumnější v tomto případě od průzkumu upustit, a protože se i tak blíži konec účetního roku, kdy je nezbytná moje přítomnost doma, rozhodl jsem se odebrat domů. Bude-li mezitím učiněno vysoké rozhodnutí a zařízeno, čeho je třeba, bude možno na jaře podniknout další průzkum tím usilovněji a také s menšími náklady. Obzvláště pak proto, že při průzkumu nebo předání rudných žil, jichž je ve slezském pohoří mnoho z těch, které vycházejí na povrch, se ve zkoušených vzorcích  vyskytuje po jednom lotu stříbra i více.

Pročež, má-li se zde dosáhnout úspěchu, je nutné pokračování a také nejmilostivější

 

 

rozhodnutí o tom, zda nejvyšší rada podnikne další průzkum a kolik prostředků ráčí na toto kutání každoročně povolit, aby se mohl průzkum provádět podle vysoce milostivého vyměření nebo vymezení množství, jakož pak i podle slušnosti a okolností nechť ráčí rozhodnout podle mého nezávazného a nejposlušnějšího návrhu, zda se na těchto nebo oněch místech má s nadějí začít s těžbou, o nichž já co nejponíženěji nezávaznou zprávu předkládám a v ryzí hluboké úctě se Vaší vysoké přízni a milosti co nejposlušněji poroučím.

Poníženě co nejposlušnější

 

 

 

Dáno 2. prosince 1763.

 

Jan Antonín Alis,

c. k. šichtmistr z Kutné Hory

 

*}lot= 17,5842 g,   **}kventlík = 4.385 gr.