Z představenstva  města Moravské Ostravy  uvádí se tímto ve všeobecnou známost,  že obecní výbor ve svém  dne 3. července odbývaném ple­nárním sezení na následujících

výkonných předpisech,

týkajících se

vývozu fekálií 

z usedlostí města Mor. Ostravy ve smyslu zá­kona ze dne 5. září 1902 z. z. 1. č. 61. se usnesl:

ddd 

 

1.

 

Výkaly z jednotlivých usedlostí v oblasti obce Mor. Ostravy budou od k tomu ustano­vených orgánů města Mor. Ostravy bez před­běžného hlášení se strany majitelů usedlostí a sice jedna ulice po druhé způsobem potřeb v obci se nacházejících nářadí a přístrojů, odpovídajících zemskému zákonu ze dne 5. září 1902 z. z. 1. 61. vyváženy.

 

2.

 

Vyvážením pověření dozorčí orgánové mají nejméně dvě hodiny před vyvážením majiteli usedlosti případně jeho zástupci před početím vyvážení to oznámiti a po ukončení práce od tohoto neb jeho splnomocněnce nechati si potvrditi písemně, že povinnost svou vykonali.

 

3.

 

Oni majitelé domů, kteří dle přípustnosti § 3. zákona ze dne 5. září 1902 z. z. 1. č. 61. vývoz fekálií předepsanými přístroji podnikají, mají dle onoho § předepsané prohlášení v pravý čas oznámiti a nesmějí dříve s vyvážením výkalů započíti, dokud přístroje ony od městského před­stavenstva jakožto vyhovující schváleny a pově­řeny nebyly.

 

4.

 

To samé platí i pro ony majitele usedlostí, kteří dle § 1. předepsané přístroje mají a jimi vývoz fekálií ze svých usedlostí sami obstarávají.

 

5.

 

Soukromní podnikatelé, po případě majitelé  usedlostí musí u představenstva obce v pravý čas o schválení místa ku skládání fekálií zažádati.

 

6.

 

Oni majitelé usedlostí, kteří výkaly k vlast­ním hospodářským účelům upotřebiti chtějí, musí ve smyslu § 7. zákona ze dne 5. září 1902 z. z. 1. Č. 61. dle schválení obecního předsta­venstva vývoz fekálií v dřevěných, dobře uzav­řených nádobách učiniti; a má představenstvo  obce o každém jednotlivém případě rozhodnutí učiniti a za zvláštních podmínek stanoviti.

 

Případné námitky proti tomuto usnešení obecního představenstva mohou podány býti ve lhůtě 14 dní ode dne vyvěšení této vyhlášky na obecní tabuli.

 

Z představenstva  města  M. Ostravy,

dne 25. července 1903.

Za měštanostu:

C. Glassner m p.

 

Pro ostravaky.cz přepsal v březnu 2012 Jirka Jezerský