Nezbytně jest nutno, by každý horník znal důlní signály, aby v čas potřeby strojvedoucímu naznačiti mohl, jak tento při stroji si počínati má.

V roce 1888 vydáno bylo zvláštní nařízení o signálech důlních, které také c. k. revírní úřad horní schválil.

 

1)Jedno zatáhnutí zvoncem znamená vytažení stojící

klece s vozíky, aneb též okamžité zastavení pohybujícího
se již stroje.

 

2)Dvě zatáhnutí zvoncem znamenají zdlouhavé po-
puštění klece.

 

3)Dvě zatáhnutí a po malé přestávce opět jedno,

dvě, tři  atd. zatáhnutí značí spuštění klece na první,
druhý, třetí  atd. horizont, což řídí se podle počtu za-
tažení za drát zvonce.

 

4)Tři údery na zvonec znamenají znenáhlé tažení
klece nahoru.

 

5) Tři údery a po malé přestávce opět jeden, dva,
tři atd. zatáhnutí na zvonec znamenají vytažení klece na
první, druhý, třetí atd. horizont.

 

6)Čtyry údery a po malé přestávce opět jedno,
dvě, tři atd. zatažení značí přesunutí klece na první, druhý,
třetí atd. horizont

 

7)Pět zatáhnutí za zvonec znamená vůbec, že na
klec vstoupili lidé. Další jedno, dvě, tři atd. zatáhnutí
za zvonec značí, že lidé (horníci) přejí si převezeni neb
spuštěni býti na první, druhý, třetí atd. horizont. Pět za-
táhnutí značí buď vstoupání neb vystoupání dělníků (z
práce) na klec.

 

8)Šest úderů na zvonec značí vyvežení materiálu (uhlí, kamení, nástrojů, dřeva) na bílý den.

 

9)Šest úderů na zvonec a po nějaké přestávce opět jedno, dvě, tři atd. zatáhnutí značí, aby naložený do vozíku materiál dopraven byl do prvého, druhého, třetího atd. horizontu.

 

10)Sedm úderů na zvonec jest znamení nějakého neštěstí na důlu a v případě tomto musí strojník okamžitě stroj zastaviti.

 

11)Osm zatáhnutí na zvonec značí, že se na kleci nacházejí těžce poraněni dělníci, kteří ještě zdlouhavěji na povrch vytaženi býti mají, nežli klec s mužstvem oby­čejným.

 

Po 123 letech opět zveřejnil Jiří Jezerský

signaly