Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe

Dopravní význam moderních vodních cest spočívá stále více v převedení nákladů ze silnic a dálnic na vodní dopravu. Svědčí o tom mimořádně rostoucí objem přeprav kontejnerů, zejména ve směru východ – západ. Běžná lodní souprava, odpovídající svými parametry vodní cestě Dunaj – Odra – Labe, může nahradit až 300 nákladních automobilů.

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe není jednorázovou investicí, nýbrž cílovým programem, jehož realizace může probíhat po etapách. Z hlediska komplexní efektivnosti ve sféře dopravní, vodního hospodářství, povodňové ochrany a ochrany ceněných přírodních lokalit je důležitá skutečnost, že hlavní přínosy je možno očekávat již při realizaci nenáročných etap Dunaj – jižní Morava a jejich dalšího pokračování k Přerovu.

Oblasti, kterými prochází trasa vodního koridoru D-O-L, trpí nedostatkem vodních zdrojů. To platí zejména o jižní a střední Moravě. Očekávané klimatické změny, v důsledku skleníkového efektu, povedou k dalšímu zhoršení vodohospodářské bilance. Vodní koridor D-O-L, který umožní podstatné zvýšení nízkých průtoků v řekách a zlepšení kvality vody v nich, mj. i přečerpáváním vody z Dunaje, nabízí pojistku proti hrozícímu suchu.

Protipovodňová funkce vodního koridoru D-O-L nebyla zatím vůbec doceněna. Dá se však s určitosti prokázat, že k zaplavení řady měst a obcí – zejména Olomouce, Přerova, Troubek, Kroměříže, Otrokovic, Bohumína a dalších, by ani za katastrofální povodně v červenci 1997 vůbec nedošlo, pokud by tato funkce vodního koridoru D-O-L mohla být uplatněna.

Trasa vodního koridoru D-O-L se téměř bez výjimky vyhýbá ekologicky citlivým místům krajiny, lužním lesům, mokřadům, meandrujícím tokům ve zcela přirozeném stavu, dotýká se jich jen na necelých 2 % své délky. Zvláště ceněných lokalit se nedotýká vůbec.

V zemědělsky využívané krajině, která se v průběhu trasy vodního koridoru D-O-L vyskytuje nejčastěji, je výstavba spojena s obnovou mokřadních a lesních ploch, které byly civilizačními vlivy potlačeny, takže přínos vodního koridoru D-O-L ke zvýšení ekologické hodnoty dotčené krajiny bude výrazně kladný.

Nedílnou součástí jeho trasy jsou manipulační stezky podél břehů, vedené záměrně tak, aby poskytovaly atraktivní cyklotrasy.

Vodní koridor D-O-L otevře nové možnosti rozvoje vodních sportů včetně jachtingu a dálkových plaveb po celé evropské síti stávajících vodních cest.

Více se dovíte na výstavě nebo v knize (stejného názvu) autorské dvojice Jaroslav Kubec a Josef Podzimek.“