Podle svého zakladatele dostal jméno důl Šalomoun v Moravské Ostravě. Založil jej v roce 1844 Salomon Mayer Rothschild.

Založení dolu předcházely dva průzkumné vrty v roce 1840 na křižovatce cest z Moravské Ostravy do Opavy a do Vítkovic. Hloubení jámy však naráželo na obtížné přírodní podmínky a pro výskyt tekutých písků a metanu bylo několikrát přerušeno. Od roku 1871 hloubení pokračovalo. V roce 1873 byla zahájena výstavba dělnické kolonie, která byla určena pro horníky a techniky dolů Šalomoun a Karolina a v roce 1900 měla 70 domů. V roce 1879 byl postaven dvojčinný parní těžní stroj, který měl plochá lana, a klece měly pouze jednu etáž. V tomto roce byla také zahájena pravidelná těžba.

Větrání dolů Šalomoun a Karolina bylo zajišťováno společnou větrní jámou Antonín, která byla na dnešním Smetanově náměstí. Na nátlak zastupitelů města se ale musela zrušit. Větrání dolu bylo převedeno na výdušnou jámu Karolina, která byla v prostoru za dnešním Domem umění. V roce 1895 byl pod správu dolu Šalomoun v rámci reorganizace převeden důl Karolina. Prohlubování dolu Šalomoun pokračovalo až do hloubky 549 m.

V roce 1905 byl důl Šalomoun modernizován do podoby, v jaké jej znali současníci. Těžní jáma byla prohloubena až do konečné hloubky 780 m, dřevěnou těžní věž nahradila ocelová, vysoká 36 metrů a do nové budovy byl instalován elektrický těžní stroj.

V době hospodářské krize v roce 1931 poklesl zájem o černé uhlí a těžba na dole Šalomoun se zastavila. Byly prováděny pouze nutné udržovací práce. V tomto roce byl Šalomoun převeden pod správu dolu Hlubina jako pomocný závod. Pravidelná těžba na dole Šalomoun byla obnovena až v roce 1939.

Po skončení druhé světové války byl důl Šalomoun začleněn do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly jako důlní závod převážně pro výuku hornických učňů. Za dobu svého trvání vytěžil důl 13,8 miliónu tun uhlí.

Pro uvolnění prostranství pro stavbu frýdlantských mostů a ústředního autobusového nádraží byla v roce 1973 těžní jáma zasypána a o rok později v listopadu těžní věž odstřelena.

K historickým zajímavostem patří, že 30. dubna 1945 v odpoledních hodinách vlála na těžní věži jako první v Ostravě československá vlajka. Důl Šalomoun, který byl téměř v centru města, dotvářel 130 let jeho dominantu a zapsal se nesmazatelně do historie Ostravy a Ostravskokarvinského revíru.

Vítězslav Hettenberger